ZEE, PETRUS STEFANUS ZA­CHA­RIUS (OOM PIETIE)

COETZEE, PETRUS STEFANUS ZA­CHA­RIUS (OOM PIETIE) (1885–1975) het op sy geboortedorp Boshof skoolgegaan totdat hy as 14-jarige penkop by ’n Boerekommando aan­gesluit het. Na afloop van die Anglo-Boereoorlog* in 1902, ontvang hy sy ver­dere skoolonderrig op Franschhoek. Aan die Victoria-kollege (die latere Universiteit van Stellenbosch) kry hy die graad BA en word daarna wiskunde-onderwyser op Reddersburg en Winburg. In 1910 is hy terug Stellenbosch toe en in 1913 lê hy die proponentseksamen af. Hy was predikant van die NG gemeentes Odendaalsrus, Philippo­lis, Edenburg, Johannesburg en vanaf 1949 tot met sy aftrede in 1966 van De Bloem. Sedert 1956 was hy drie keer moderator* van die Vrystaatse si­node, en hy was ook aktuarius* van die Trans­vaalse sinode. In 1962 was hy saam met dr AJ van der Merwe* op die tweetal om die eerste moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk* te word, waarvan hy toe die assessor (ondervoorsitter) geword het. Tydens sy bedie­ning in Johannesburg het hy hom die lot van die minderbevoorregte Afrikaners* erg aangetrek en dit is grotendeels deur sy toedoen dat die barmhartigheidswerk van die kerk dáár op ’n wetenskaplik-georganiseerde basis geplaas is. So was die vorde­ring van die sending* in die Vrystaat ook in ’n groot mate aan sy arbeid en invloed te danke. Hy het van die Stellenbosse en Vrystaatse universiteite eredoktorsgrade ontvang.

 

Sidebar