EPISTEMOLOGIE

EPISTEMOLOGIE, of Kennisleer, het te doen met die vraag hoe ons kennis verwerf – en daarmee saam: Wat is waarheid? Geen wetenskaplike werk sonder ’n bepaalde epistemologie nie en daar is ’n wye verskeidenheid om uit te kies: agnostisisme*, skeptisisme*, rasionalisme*, empirisme*, positiwisme*, realisme*, postmodernisme*, relatiwisme*, postfondasionalisme … Dit is almal kenteoretiese modelle wat ’n mens se kennis van die werklikheid diepgaande raak. Dit alles hang weer saam met wat onder die woordjie “kennis”, en daarmee saam “waarheid”, verstaan word. Terwyl sommige wetenskaplikes slegs van rasionele kennis wil weet, verwys ander ook na emosionele kennis, estetiese kennis, wysheidskennis en geloofskennis. “Kennis” is klaarblyklik – soos ook “waarheid” – ’n meerduidige begrip.

 

Sidebar