GEMEENTEBOU

GEMEENTEBOU is ’n begrip wat sedert die laat 19de eeu gebruik word om die herstel van gemeentes* volgens die bedoeling van God te beskryf. Die begrip wil “refor­me­rend” verstaan word: die voortdurende verandering van die gemeente sodat dit al hoe meer in ooreenstemming met die wil van God kan kom binne die konteks van die gemeente*. Gemeentebou het te doen met die identiteitsverstaan en -ontwikke­ling van die gemeente. Die gemeente is, kragtens God se bedoeling daarmee, ten diepste missionêr (sending*gerig). In hierdie opsig is dit anders as die tradisionele on­der­skeiding van “na binne” (soos die term “evangelisasie”* soms verstaan is) en “na buite” (sending). Gemeentebou is altyd tegelykertyd konsoliderend (“na binne”) en missionêr (“na buite”) (vgl Ef 4).

In populêre taal word dikwels na ge­meen­te­bou verwys as die teruggee van die bediening aan die lidmate. Die bedoeling is dat juis die lidmate die saak van God in hulle konteks verteenwoordig. Gemeente­bou het dan te doen met wat in die gemeente gebeur sodat elke lidmaat gehelp word om God oral te verteenwoordig – in gesin, spel en werk. Gemeentebou is ’n voortdurende proses en dui op groei en vordering, nié op stilstand en agteruitgang nie.

Sidebar