GERBER, JACOBUS JOHANNES (KOBUS)

GERBER, JACOBUS JOHANNES (KOBUS) (1950–) studeer teologie* aan die Universiteit van Pretoria en promoveer in 1994 aan Unisa met as proefskrif Ghetto of Woestyntog: ’n Ondersoek na die geloofsbeeld in die kategesemateriaal van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gerber was die NG predikant van Montana, Pretoria, Villieria en Waverley en van 1982 tot 1988 die Noord-Transvaalse (nou Noordelike) sinode* se predikant* vir die jeug. Hy was skriba en moderator* van die Sinode van Noord-Transvaal, en word in 2004 die eerste algemene sekretaris van die Algemene Sinode van die NG Kerk* met oorhoofse administratiewe verantwoordelikheid. Hy was die verteenwoordiger van die dié kerk in verskeie ekumeniese* liggame, was ná die samesmelting van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke* en die Gereformeerde Ekumeniese Raad* in die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke* lid van die uitvoerende komitee daarvan, en het gesamentlik leiding geneem met die totstandkoming van die Gereformeerd-Lutherse Konsultasie in Suider-Afrika en ander ekumeniese verbintenisse in Afrika*. Vir Gerber was die hertoetrede van die NG Kerk ná die apartheidsera* tot die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)*, en in 2014 tot die Wêreldraad van Kerke*, hoogtepunte. Sy en dr Ben du Toit* se voorlegging in 2006 aan ’n parlementêre portefeuljekomitee van ’n stuk oor die gewenstheid van wetgewing oor permanente homoseksuele* verbintenisse, waarin dit nie sonder meer afgewys is nie, het in die NG Kerk bygedra tot verdere nadenke oor ’n saak wat in kerklike kringe omstrede is.

Sidebar