HEBREEUSE BYBEL

HEBREEUSE BYBEL. In die Joodse* tradisie word die Hebreeuse Bybel (Tenak) in drie dele verdeel: die tora (wet* / penta­teug* – Genesis* tot Deuteronomium*), die nebi’im (profete*) en die ketubim (ge­skrifte* – Job* tot Hooglied*). Die profeteboeke word verdeel in die vroeëre en die latere profete. Die latere profete word onderverdeel in die groot profete (Jesaja* tot Daniël*) en die klein profete of die sogenaamde Boek van die Twaalf* (Hosea* tot Maleagi*). Die Joodse benadering verklap iets van hoe hulle die geskiedenis gelees het: as iets wat deur God bepaal word en waar mense se gedrag ’n invloed uitoefen op wat met hulle gebeur.

Sidebar