KALDEN, PETRUS

KALDEN, PETRUS (circa 1669–1736) is in Wesel, Duitsland gebore. Hy kom in 1695 in die Kaap aan as leraar. Benewens die dienste wat hy in die Kasteel moes hou, moes hy ook vier maal per jaar die sakra­mente* op Stellenbosch bedien. Op 4 Ja­nu­a­rie 1699 ontvang hy die plaas Zandvliet, ook bekend as Zorgvliet, van Simon van der Stel*. Die Here XVII het aan hom toe­stemming verleen om die Khoekoens* op sy plaas te bestudeer terwyl hy daar sen­ding­werk gedoen het. Teen 1705 vind Francois Valentijn ’n Khoekhoen op Kalden se plaas met ’n deeglike kennis van die Bybel*. Vanweë die klagtes van Adam Tas* teen WA van der Stel* en ander ampte­nare, word Kalden in April 1707 van sy amp onthef. In Nederland moes hy hom voor die klassis van Amsterdam verantwoord. In 1710 word hy predikant* op Thamen aan die Amstel, en hy vertrek in 1722 na Ceylon (tans Sri Lanka) waar hy van 1723 tot 1726 predi­kant op Pont de Gale was. Hierna was hy rektor van die seminarie in Colombo. Hy kry in 1737 eervolle ontslag en keer in 1738 na Nederland terug. Hy was verantwoordelik vir die bou van die eerste kerk in Kaap­stad en het ’n groot ywer vir die sending* gehad.

Vir verdere lees: DW Krüger (hoofred) 19862. Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel 2. Pretoria: RGN.

Sidebar