KASAMBA, FANUEL ENRICO

KASAMBA, FANUEL ENRICO (1942–2005) kan beskou word as een van die grondleggers van die Igreja Reformada em Moçambique (IRM). Ná sy skoolopleiding in Malawi kom hy in 1963 tot geloofsoorgawe en speel ’n leidende rol onder medegelo­wiges in die Angonia-distrik. Nadat die destydse sendingwerk van die NG Kerk* in Mosambiek ná ’n onderbreking van 50 jaar weer hervat kon word, word ’n bestuurs­komitee van tien ouderlinge in 1974 gevorm met Kasamba as skriba. In 1975 kom ’n Marxisties-gesinde regering aan bewind en die Christelike geloof word onderdruk. Desondanks besluit die raad van ou­derlinge dat twee uit hulle geledere, Kasam­ba en David Chikakuda, na die Justo Mwale-Teologiese skool in Lusaka, Zambië, gestuur moet word. In dieselfde jaar, 1977, word die IRM gestig sonder die teen­woordigheid van ’n enkele gelegitimeerde (Kyk by: Legitimasie). In 1980 voltooi die twee kandidate hulle studie en begin met ’n veeleisende bedie­ning wat hulle by tye ver buite die grense van Angonia sou neem. Om die beurt dien hulle twee vir baie jare as moderator* en visemoderator van Mphatso-sinode. Ten tyde van sy dood was Kasamba mode­rator van die IRM se eerste algemene sinode.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank: Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk, Deel 2. Pretoria: NGKB. W Gouws 2005. Not by Might, nor by Power: A History of the Igreja Reformada em Moçambique. Stilbaai: WJ Gouws (ver­werking van MTh-tesis, Universiteit van Stellenbosch).

Sidebar