KASTRASIE

KASTRASIE is die vernietiging van ’n in­di­widu se vermoë tot voortplanting deur die verwydering van sy of haar voortplan­tingsorgane. Die uitvoering van hierdie tipe operasie vóór of tydens puberteit is hoogs pro­ble­maties, aangesien dit ’n uiters nega­tie­we effek kan hê op die fisiologiese en emo­sionele ontwikkeling van die gekastreerde persoon. Kastrasie word ook soms as straf vir misdade soos verkragting voorgestel, maar die permanente aard van so ’n straf, is problematies.

Sidebar