KATOLISITEIT

KATOLISITEIT verwys na die algemeenheid van die kerk*. Die gedagte word terug gevind in die Apostoliese Geloofsbely­denis*: “Ek glo aan ’n heilige, algemene (dit wil sê “katolieke”) Christelike kerk, die ge­meenskap van heiliges.” Met hierdie belydenis word die wydlopenheid, omvattendheid en universaliteit van die kerk uitgedruk. Met die term “katolisiteit” word nie net na ’n bepaalde kerk verwys nie, maar na alle kerke wat saam die een kerk van Christus* vorm. Die bedoeling hiervan is dat die kerk nie geografies beperk is nie. Waar daar gelowiges* is, daar is die kerk. Die algemeenheid van die kerk beteken ook nie bloot dat die kerk “internasionaal” is nie. Die kerk as liggaam van Christus vertoon in sy algemeenheid bepaalde eienskappe. Vyf betekenisse kan aan die “algemeenheid” van die kerk toegeskryf word. Eerstens is Christus die Hoof van die kerk en Hy hou sy kerk self in stand. Tweedens is die kerk nie ’n gebou nie, maar ’n gemeenskap van gelowiges. Dit gee aan die kerk ’n interaktiewe karakter. Derdens kontinueer die kerk omdat dit altyd uit opeenvolgende geslagte mense bestaan. Die kerk kan dus nie doodloop nie. Vierdens het die kerk ’n dinamiese karakter omdat dit uit die verkondiging van die Woord*, die pastoraat* en die tug* tydsbetrokke moet wees. Lidmate moet begelei word om aan die hand van die riglyne wat die Bybel* gee, gehoorsaam aan God te lewe. Vyfdens gaan die katolisiteit van die kerk alle menslike vooroordele wat saamhang met ras, taal, kultuur ens te bowe. Waar Christus teenwoordig is, dáár is die kerk in sy katolisiteit.                             LOK Lategan

Sidebar