KENNEDY, DENNIS JAMES (JAMES)

KENNEDY, DENNIS JAMES (JAMES) (1930–2007) behaal ’n BA (University of Tampa), BD (Columbia Theological Semi­nary), MTh (Chicago Graduate School of Theology), DD (Trinity Evangelical Divinity School) en ’n PhD (New York University). Hy is in 1959 as predikant bevestig in die Prebiteriaanse Kerk* en bedien van toe af die Coral Ridge Presbyterian Church (CRPC) in Fort Lauderdale, Florida, ’n ge­meente wat gegroei het tot ’n mega-kerk met omtrent 10 000 lidmate. Hy het meer as vyftig boeke geskryf en is die stigter van Evangelism Explosion International (1962), Knox Theological Seminary (1989), West­minster Academy (1971) en Coral Ridge Ministries Media of CRMM (1974). Laasge­noemde is ’n mediabediening wat verantwoordelik is vir radioprogramme en televisie-uitsendings. Die Coral Ridge Hour, ’n weeklikse televisie-uitsending vanaf CRPC, bereik meer as 40 000 stede en 200 nasies – dit het Kennedy die Presbeteriaanse predi­kant gemaak wat die wydste in die wêreld gehoor is. Hy was bestuurslid en direkteur van verskeie kerklike liggame, onder andere die Billy Graham Schools of Evangelism en die National Association of Evangelicals.

In Suid-Afrika is Kennedy bekend as die vader van die Evangelism Explosion-kursus. Die gelyknamige boek waarop die derde weergawe van die kursus gegrond is (kort­weg bekend as EEIII), het al meer as 1,5 miljoen eksemplare wêreldwyd verkoop. Dit is ’n gemeente*gebaseerde kursus wat lid­mate* toerus vir hulle getuienistaak. Die kursus strek gewoonlik oor dertien weke en behels formele lesings, tuisopdragte en praktykopleiding. Die geloofsgesprek berus op sy bekende diagnostiese vrae, naamlik: 1. Is jy seker dat jy hemel toe gaan? en 2. Op grond waarvan moet God jou tot die hemel toelaat?

Kennedy was ook die kanselier van die Knox-Teologiese Senimarium, en stigter van die Sentrum vir Christelike Staatmanskap in Washington DC.

Vir verdere lees: JD Kennedy 1970. Evan­gelism Explosion. Wheaton: Tyndale. JD Kennedy en J Newcombe 1994. What if Jesus had Never been Born? Milton Keynes: Word. DJ Kennedy 1999. Why I Believe. Nashville: Word. Davis, Mary Lou 2006. The Truth That Transformed Me: The Life of D James Kennedy. Tain: Christian Focus.

 

Sidebar