KENOSIS

KENOSIS is ’n teologiese begrip wat ge­bruik word wanneer oor Christus* se Godheid en mensheid besin word. Dit kom van ’n Griekse* woord in Fil 2:7 wat beteken “om leeg te maak”. In Fil 2:5-11 roep Paulus* die Filippense op om Christus se gesindheid te openbaar en haal dan ’n lied aan wat Christus se vernedering en verhoging besing. Christus se vernedering het onder andere daaruit bestaan dat Hy Homself “ontledig” het (2:7 – 1933/1953-Afrikaanse Vertaling)  toe Hy mens geword het. Op grond hiervan het sommige teoloë in die 19de eeu beweer dat Christus sekere van sy Goddelike eienskappe afgelê het toe Hy mens geword het. Dit staan bekend as die “kenosisteorie” en daar is vandag nog steeds teoloë wat dit aanvaar. Ander teoloë verwerp die kenosisteorie omdat dit sou beteken dat Christus opgehou het om God te wees terwyl Hy op aarde was, en omdat dit bots met ander uitsprake in die Nuwe Testament* waarvolgens Christus nog steeds God was terwyl Hy op aarde was. Hulle meen Fil 2:7 is nie ’n aanduiding dat Christus sy Goddelikheid afgelê het toe Hy mens geword het nie, maar wel van die groot vernedering wat Hy ervaar het toe Hy mens geword het.

Sidebar