KERKLEER

KERKLEER is daardie geloofsoortuigings wat die kerk* op grond van die Woord* van God leer. Die geleerde woord daarvoor is dogma*, ’n Griekse* woord wat in Hand 16:4 vir die “besluite” van die kerkvergadering in Jerusalem (Hand 15) gebruik word. Die Hervormers, soos Johannes Calvyn*, het vir dieselfde begrip verkieslik die Latynse woord doctrina gebruik.

Die leer van die kerk omvat verskillende leerstukke, bv die leer oor die drie-eenheid* van God, oor die twee nature van Christus*, oor die verlossing, oor die lewe ná die dood. Vir die Katolieke Kerk* is die leerstellings van die kerk in die amptelike besluite van konsilies (kerkvergaderings) of die uitsprake van die pous* te vind. Protestante* glo egter dat die kerkleer in die belydenisskrifte* (soos bv die Formuliere van Eenheid) aangetref word.

Die kerkleer dra gesag in die kerk, want dit is op die gesagvolle Woord van God gegrond. Indien iemand daarvan afwyk, behoort hy/sy aan die kerklike tug* onderwerp te word (Kyk by: Sleutelmag). Die ergste vorm van leerdwaling is kettery*. Dan word die kernleerstukke van die kerk (bv dat Jesus* waarlik God is) verwerp.

Sidebar