KERKORDE

KERKORDE. Daar kan onderskei word tussen ’n orde in die kerk* en ’n orde vir die kerk. Die orde vir die kerk is die orde of beginsels van orde wat in die Bybel* aangetref word. Dit is bv ’n Skrif*­waarheid dat Jesus* Christus* die enigste Here* en Hoof van sy kerk is; dat Hy sy kerk deur sy Woord, die Heilige Gees* en die ampsdienste regeer; dat ampsdraers* aan bepaalde vereistes moet voldoen en bepaalde funksies het; dat die gemeente* gereeld moet bymekaar kom in ere­diens­te*; dat die Woord* en die sakramente* bedien moet word; dat kerke daarna moet soek om die eenheid* wat hulle in Christus het, te handhaaf; dat kerke en ampsdraers in vergaderings byeen kom; dat daar dissipline* in die kerk moet wees en dat sonde* in die kerk met behulp van die dissipline teengewerk moet word. Al hierdie Skrifwaarhede vind dan op ’n bepaalde tyd in die geskiedenis neerslag in ’n kerkorde wat geld as die orde in ’n bepaalde kerk. So ’n kerkorde word meestal ook deur die regspleging van ’n land erken as die geldende orde in ’n bepaalde kerk. Deur die eeue heen was daar al verskillende name vir dit wat in kerke van gerefor­meerde* belydenis bekend staan as ’n kerk­or­de.

Vir verdere lees: P Coertzen 1991. Gepas en Ordelik. ’n Teologiese verantwoording van die orde vir en in die kerk. Pretoria: RGN.

Sidebar