KERKREG EN KERKREGERING

KERKREG EN KERKREGERING. Kerkreg is die wetenskap wat homself besig hou met die wetenskaplike beoefening van die vak kerkreg. In lande soos Duitsland word kerkreg dikwels as ’n juridiese wetenskap gesien wat aan die regsfakulteit be­stu­deer en gedoseer word. In die gerefor­meer­de* wêreld word dit meestal as ’n teologie­se wetenskap gesien wat in die teologiese fa­kulteit tuishoort.

In die literatuur word verskillende benamings vir kerkreg gebruik, soos kerklike regsleer, Ius Divinum (in onderskeid van Ius Humanum) en kubernetiek. In die gereformeerde tradisie word daar meestal gepraat van kerkreg. Daar is ook baie om­skrywings van wat kerkreg presies sou wees. Volgens Voetius* is kerkreg die “hei­lige wetenskap vir die regering van die sigbare kerk*”. In die omskrywing van kerkreg kan daar nie weggekom word van wat die Skrif* oor die orde vir die kerk leer nie, en ook nie van die feit dat die kerk van Christus* nog altyd ’n verbintenis tussen die Woord* en die orde in die kerk gesien het nie. Kerkreg kan daarom omskryf word as die teologiese wetenskap wat die orga­nisasie van die kerk in sy Skriftuurlike en historiese gestalte bestudeer.

Waar kerkreg ’n teologiese wetenskap is, is kerkregering die praktiese regering van die kerk wat ondersteun word deur kerk­reg.

Sidebar