KINDERREGTE

KINDERREGTE. In ’n appèlhofuitspraak in Desember 2005 in verband met die buitengewone hoë afwesigheidsyfer van onderwysers tydens skoolure, maak vyf regters dit duidelik dat kinderregte die opperreg in Suid-Afrika is in enige geding waarby ’n kind betrokke is. Die Handves van Menseregte is in die Suid-Afrikaanse Grondwet opgeneem en spesifieke voorsiening word daarin gemaak om kinders se regte te beskerm.

Uiteindelik omvat die vraag na die Christen se verstaan van en rol in die be­vor­dering van menseregte* ook die regte van kinders. Die gevaar bestaan wel dat kinderregte binne die groter menseregte-prentjie nie die aandag kry wat dit verdien nie.

Jesus*, as die groot Gelykmaker, het alle magsdiskoerse afgebreek, ook dié rakende kinders, deur die magtelose kindertjies in Mark 10:13-16 ten aanskoue van die dissipels met sy seën te bemagtig.

Drie Bybelse beginsels geld vir kinderregte, en so ook vir menseregte: menslike waar­digheid (Gen 1:27-28), menslike gelyk­heid (Deut 10:17; 1:16-17 en 16:18-19) en menslike verantwoordelikheid. Een van die redes waarom baie Christene terugdeins by die aanhoor van die term “menseregte”, is waarskynlik weens die vrees dat iemand anders se regte ten koste van jou eie regte gehandhaaf sal word, wat die laaste beginsel hierbo genoem – dié van verantwoordelikheid – misken.

Vir verdere lees: J Stott 1990. Issues Facing Christians Today. Groot Brittanje: Marshall Pickering

Sidebar