KINGHORN, JOHANN

KINGHORN, JOHANN (1946–) studeer aan die Universiteit van Pretoria in die ekonomie, klassieke tale en wiskunde. Ná sy teologiese studie op Stellenbosch en in Duitsland, behaal hy in 1982 DTh aan die Universiteit Stellenbosch (US) in die apologetiek* en hermeneutiek*, onder die tema Die kruis tussen God en mens: ’n Interpre­tasie van die teologie van Eberhard Jüngel*. Daarna was hy 14 jaar lank dosent en later professor in die departement Bybelkunde, en toe 8 jaar lank professor in Godsdiens­kunde, albei aan US. In 1993 verlaat hy die teologie* en vestig die program in Waarde-en-Beleidstudie binne die fakulteit lettere aan dieselfde universiteit. Vanaf 2000 is hy professor en hoof van die departement inligtingwetenskap aan die US.

Uit die Sentrum vir Hermeneutiek wat hy vanuit die US bedryf het, het verskeie sosiaal-etiese publikasies verskyn. Seker die vernaamste teologiese geskrif waarvan hy die redakteur en medeskrywer was, is Die NG Kerk en Apartheid, wat in 1986 verskyn het. Daarin is apartheid* en die Skriftuurlike fundering daarvan deur die NG Kerk* omvattend en indringend gekritiseer.

In die 1980’s was die eku­mene* in Suid-Afrika die enigste plek waar grootskaalse toenadering tussen swart en wit binne- en buitelands kon plaasvind. Deur middel daarvan kon Kinghorn by verskeie geleent­hede ’n rol speel in die ontwerp van die nuwe Suid-Afrika.

Sidebar