KLONING

KLONING is die mediese tegniek wat dui op die genetiese manipulasie van die em­brio van ’n dier of ’n mens deur die vervanging van die oorspronklike selkern deur die selkern van ’n sel afkomstig van ’n ander dier of mens. Wanneer ’n embrio wat so geneties gemanipuleer is, in die baarmoeder teruggeplaas word, ontwikkel ’n dierlike of menslike fetus wat geneties feitlik identies is aan die skenker van die sel­kern wat in die embrio ingeplant is. Dié tegniek kan vir voortplantingsdoeleindes benut word om nakomelingskap te be­werkstellig wat identies aan die skenker van ’n selkern is. In 1996 het dr Ian Wilmut met die geboorte van Dolly vir die eerste keer daarin geslaag om ’n skaap op dié wyse te kloon. Vanweë ’n wetlike verbod op menslike kloning in baie lande, was daar tot dusver geen bewese geval van suksesvolle menslike kloning nie. Navorsing word egter reeds gedoen om kloning vir terapeutiese doeleindes te benut, deur bv organe van menslike stamselle te kweek wat nie verwerp sal word in orgaanoorplanting nie.

Kerke het wêreldwyd menslike kloning afgewys. Van die argumente wat gebruik word, kom daarop neer dat menslike kloning in beginsel verkeerd is. Om mense te kloon, sou beteken dat die mens God speel, of die unieke identiteit van indiwidue in die gedrang bring, of afwyk van die Godgewilde natuurlike voortplan­- t­ingswyse. Ander argumente lê eerder klem op die risiko’s wat gepaard gaan met mens­like kloning: die fisieke risiko van mis­krame, gebreklike fetusse en die vernieti­ging van ’n groot aantal embrio’s wat met die poging om een gesonde mens te kloon, gepaard sou gaan; die risiko dat die mens­waardigheid van die gekloonde kind in die gedrang kan kom deurdat hy of sy tot “middel tot ’n doel” gereduseer word; asook die risiko dat die Christelike opvatting van die gesin* in die gedrang kan kom, omdat mense aangemoedig sal word om deur kloning hulle eie kinders buite die huwe­lik* te hê.

Vir verdere lees: DE de Villiers 1999. “Christian Views on Cloning: Calvinist Tradition” in: Proceedings of a Colloquium on Cloning. Pretoria: Department of Arts, Culture, Science and Technology. JH van Wyk 2001. “Kloning: Konflik tussen wat kan en mag: ’n Voorlopige ondersoek vanuit teologies-etiese perspektief” in sy boek Etiek en eksistensie: ’n Koninkryks­per­- s­pektief. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.

Sidebar