KÖNIG, ADRIO

KÖNIG, ADRIO (1936–) het in Bloem­fon­tein en Pretoria in die wysbegeerte en teologie* gestudeer. Nadat hy in twee NG gemeentes predikant was, aanvaar hy in 1966 ’n pos in sistematiese teologie by Unisa. In 1975 word hy professor en van 1977 tot 1994 dien hy as hoof van die depar­tement Sistematiese Teologie en Teologiese Etiek. Sy doel was om dit van die begin af ’n oop, ekumeniese* departement te maak.

Hy is ’n stigterslid van die Dogmatolo­giese Werkgemeenskap (1972) en sekretaris daarvan vir die eerste dertien jaar. Hierna was hy tot 1988 die voorsitter. Hy is ook ’n stigterslid van Reforum, ’n inisieerder van die bekende Ope Brief* aan die NG Kerk* (1982) – waarin ernstige kritiek teen die destydse apartheidsbeleid* in kerk* en staat* uitgespreek is – en hy was lid van verskeie kommissies van die NG Kerk se Algemene Sinode. Sy teenkanting van apartheid was altyd godsdienstig gemotiveerd en nie polities nie. König het sy stem dikwels oor geloofsake in kerklike vergaderings laat hoor, by name ook oor die klein- en grootdoop*. Terwyl hy in sy jonger dae in die NG Kerk as “liberaal” beskou is, is hy later as “konserwatief” gesien. In werklikheid het König hom nie in ’n bepaalde hoek laat vasverf nie, en het hy deurgaans daarna gestreef om die boodskap van die Bybel* reg te verstaan en dit so oor te dra – of ander dit dan ook al as liberaal of konserwatief sou wou beskou.

Hy is ’n begaafde en vrugbare skrywer en redakteur van ’n groot aantal publikasies. Sy proefskrif Jesus die Eschatos het in 1975 in twee volumes by NG Kerkboekhandel verskyn: Hier is Ek! Gelowig nagedink oor God (1) en Jesus die Laaste: Gelowig nagedink oor die Einde (2). In 1974 het sy bekende werk, Kyk, Ek kom gou!, waarvan baie duisende kopieë versprei is en wat meegehelp het dat in die NG Kerk in die breë nuut gedink is oor die wederkoms* van Christus* en verwante sake, by Bybelkor* verskyn.

Van sy bekendste ander werke is God, waarom lyk die wêreld so?, Die helfte is my nooit oor Jesus vertel nie en Fokus op 300 geloofsvrae, wat almal by Lux Verbi.BM verskyn het, en Die groot Geloofskommentaar sowel as Paulus sowel wat deur CUM uitgegee is. lg ’n hoogtepunt in sy oeuvre.

Sidebar