KREASIONISME

KREASIONISME is die oortuiging wat in verskeie godsdienstige en filosofiese tradi­sies gehuldig word dat die heelal en alle vorms van lewe toe te skryf is aan die bona­tuurlike skeppingswerk van God of ’n ander goddelike wese. Die Goddelike skeppingswerk kan óf die vorm van skepping uit niks (creatio ex nihilo) óf die totstandkoming van orde uit die een of ander vorm van ongeordende oertoestand aanneem. Onderliggend aan meeste van hierdie oortuigings is die konsep van “intelligente ont­werp” as aanduiding van die aard van die skeppingsproses. Christelike kreasionistiese idees wissel oor ’n wye spektrum, vanaf fundamentalistiese* beskouings wat die skeppingsverhale in Genesis* as ’n letterlike beskrywing van die totstandkoming van die aarde en van alle lewe op aarde beskou, tot meer progressiewe beskouings wat meen dat skeppingsgeloof versoenbaar is met wetenskaplike beskrywings van die ontstaan van die heelal en van alle lewens­vorms. Die fundamentalistiese kant van die spektrum word verteenwoordig deur groe­pe soos jong aarde-kreasioniste wat van mening is dat die aarde tussen 6 000 en 10 000 jaar oud is, dat alles wat bestaan in ses letterlike dae geskep is en dat alle geologiese data in die lig van Noag* se vloed geïnterpreteer moet word. Aan die ander kant van die spektrum is daar groepe soos die progressiewe kreasioniste wat die meeste data van die moderne natuurwetenskap aanvaar, met uitsondering van die evolusionistiese beskouings van die moderne biologie, die evolusionêre kreasioniste wat meen dat Bybelse gegewens nie noodwendig in stryd met evolusionêre be­skouings is nie, en die teïstiese evolusioniste wat aanvaar dat God die heelal waarskynlik deur middel van ’n proses van evolusie geskep het. In die onlangse verlede het die term kreasionisme veral in die VSA toenemend geassosieer geraak met ’n godsdiens­tige en politieke veldtog om meer fundamentalistiese beskouings oor die ontstaan van die heelal náás of in plaas van moderne wetenskaplike beskouings in onder andere skoolleerplanne gevestig te kry. (Kyk ook: Kosmologie en: Skepping.)

Sidebar