KRIEL, ABRAHAM PAUL

KRIEL, ABRAHAM PAUL (1850–1927) was ’n vroom en nederige mens met besondere organisatoriese vermoëns en praktiese vernuf én is verbind aan die bekende kinderhuise wat vandag sy naam dra. Hy is naby Franschhoek gebore en studeer teologie* op Stellenbosch. Ná tydelike werk in Jansenville is hy in 1881 bevestig as leraar* op Dutoitspan, Kimberley, en bedien in moeilike omstandighede die hoofsaaklik delwersgemeenskap. Sy liefde vir die Chris­telike barmhartigheidsdiens kry ge­stalte in die oprigting van ’n tehuis vir on­ver­sorgde jongmense en die aanstelling van ’n aantal maatskaplike werksters. ’n Besoek oorsee (1883) bring hom in aanraking met onder meer die weesinrigtings van George Müller in Bristol asook met die Bethel-stigting vir epileptici by Bielefeld in Duitsland. Hierdie kenmerkende dimensie van sy bediening kry veral gestalte toe hy in 1893 bevestig word in die gemeente Witwatersrand-Wes (Langlaagte).

Die versorging van wees- en hawelose kindertjies was sy passie. Sy gemeente neem op ’n beskeie manier verantwoordelikheid vir twee dogtertjies, maar eerlank dra die kerk in breër verband die versorging van ander wesies aan hom op. Met sy terugkeer ná die Anglo-Boereoor­log*, waartydens hy veldprediker was, stig hy die bekende kinderhuis – aanvanklik vir die wesies van burgers wat tydens die oorlog gesneuwel of in konsentrasiekampe gesterf het. ’n Huis is deur die kerkraad aangekoop en in September 1902 is die kinderhuis amptelik geopen met sewe kinders, en ’n jaar later was daar 245. Die werksaamhede het vinnig uitgebrei en daarmee saam groter en beter huisvesting, terwyl ook voorsiening gemaak is vir onderrig in verskillende vakke. Ná sy emeritaat in 1918 het Kriel nog aangebly as direkteur van die tehuis, wat by sy dood meer as ses honderd kinders gehuisves het. Die naam van die Langlaag­te-kinderhuis is mettertyd verander na Abraham Kriel-kinderhuis. Latere ontwikkelings het meegebring dat uit die oorspronklike kinderhuis drie spruite selfstandig tot stand gekom het by Nylstroom, Potchef­stoom en Pretoria.

Vir verdere lees: JD Kestell 1932. Abra­ham Paul Kriel, sy lewe en werk. Lang­laagte: Abraham Kriel-kinderhuis. AP Smit 1952. Die Abraham Kriel-kinderhuis vier sy jubileumfees, 1902–1952. Langlaagte: Abra­ham Kriel-kinderhuis.

Sidebar