KROEZE, JAN HENDRIK

KROEZE, JAN HENDRIK (1897–1984) het sy skoolopleiding te Middelburg, Ne­derl­and, ontvang en sy teologiese opleiding te Kampen. Hy word doktorandus in Semi­tiese tale* en behaal sy doktorsgraad in die teologie* aan die Vrije Universiteit*, Amster­dam, met as proefskrif Genesis Veertien, een exegetisch-historische studie (1937). Vanaf 1922 is hy predikant in die Gere­formeerde Kerken Leidschedam, Reitsum en Dokkum, Friesland. Hy verhuis in 1947 na Potchefstroom as lektor en later professor in Semitiese tale – tot sy 77ste  jaar – en ontvang mettertyd ’n DLitt-eredoktorsgraad van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO*. Sy belangrikste en grootste werke is: De betekenis van de opgrawingen te Ras Sjamra (1940); De hand op den mond – Verklaring van het boek Job (1949); Galga­mesj en het eeuwige leven (1951); Die Hoogl­ied aan die gemeente verklaar (1953); Job Commentaar (1960); Handboek vir die kennis van die Bybelse Geskiedenis (1965), Jozua Commentaar (1968); Die geveg met God (1978). Kroeze se bydrae tot ons Ou-Testamentiese* kennis en insig was bui­tengewoon groot. Hy was selfs nog in sy tagtigerjare ’n gewilde prediker.

Vir verdere lees: Ploeger, Jan 1994. Nederlanders in Transvaal. Pretoria:Van Schaik.

Sidebar