KÜNG, HANS

KÜNG, HANS (1928–) is ’n Switserse Kato­lieke teoloog wat sedert 1960 in Tübingen doseer het. Sy teologiese werk word deur drie sake oorheers, naamlik apologetiek*, ekumenisiteit (Kyk by: Ekumeniese teologie) en die hervorming van die Katolieke Kerk*.

Hy sien sy belangrikste taak as teoloog om die Christelike evangelie* so geloof­waardig en relevant as moontlik vir die moderne wêreld aan te bied. In sy On Being a Christian, wat hy self ’n klein same­vatting van die Christelike geloof noem, beskryf hy ’n Christendom* wat op die historiese Jesus* fokus, maar ook deeglik rekening hou met ’n modernisties-kritiese rasionaliteit. Küng se teologie mond eintlik uit in ’n sterk ekumeniese besorgdheid eer­der as in ’n Katolieke teologie.

Toe reaksionêre outoriteite die progres­siewe inisiatiewe van pous Johannes XXIII* begin onderdruk het, het Küng ’n kritiese rol begin vertolk. Sy kritiek op die kerk het hervorming op die oog gehad en is ge­grond op twee beginsels, nl dat die his­to­riese Jesus en die Nuwe Testamentiese* evangelie belangriker as kerklike tradisie* is, en dat ’n kerk* oop moet wees vir die kritiese rasionaliteit en liberale beskouings van die moderne wêreld. Küng is krities oor pouslike “onfeilbaarheid”, die selibaat*vereiste vir priesters*2, en die feit dat die vrou* in die Katolieke Kerk uit kerklike ampte geweer word. In 1979 is hy op grond van sy liberale teologiese oortuigings as Katolieke dosent ontslaan.

Sy boek wat sekerlik die grootste invloed op Suid-Afrikaanse teoloë en predikante gehad het, is Die Kirche (1967),  in Engels bekend as The Church (1971).

Vir verdere lees: SB Ferguson, DF Wright en JI Packer (red) 1988. New Dictionary of Theology. Leicester: IVP.

Sidebar