MODERATOR

MODERATOR. In gereformeerde* kerktaal is ’n moderator die voorsitter van ’n sinode* (nié van “die kerk” nie) en lid van die moderatuur wat gewoonlik bestaan uit die moderator, die assessor (ondervoorsitter), die aktuarius* en die skriba. Ná die sinodesitting is hy/sy gewoonlik voorsitter van bv die moderamen (’n uitgebreide moderatuur) wat tussen sinodes bepaalde verantwoordelikhede het. Die moderator beklee geen hiërargiese posisie nie, maar het wel ’n leidinggewende verantwoordelikheid.

 

Sidebar