PARISIUS, JOHANN LUDOLPH

PARISIUS, JOHANN LUDOLPH (1820– 1895) was ’n predikant van die Evangelies-Lutherse Kerk*. Ná sy studie aan die universiteite van Götingen en Halle het hy assistent-predikant van dr Perti, die moderator* van die Lutherse Kerk*, by die Kreuzkirche in Hanover geword. Hy het ook letterkunde en sang onderrig en ’n versameling van vyftig liedere gepubliseer. Petri se agting vir Parisius het meegebring dat Parisius as Lutherse predikant* in Kaapstad aangestel is, waar hy in 1851 aangekom het.

Parisius dwing spoedig respek af en be­ywer hom vir die uitbreiding van opvoedkundige geleenthede vir die Duitse jeug. Hy het Nederlands binne weke aangeleer en die meeste van sy preke daarin gehou. Hy het egter steeds een keer per maand in Duits gepreek. Van sy ander werksaamhede was om die Lutherse kategismus in Neder­lands te vertaal, asook om ’n liturgie* en gesangeboek in Duits te publiseer. Op 8 April 1869 het Parisius die Lutherische St Martini Gemeinde in Kaapstad gestig, die eerste Duits-Lutherse gemeente in die Wes-Kaap. ’n Gemeente vir Duitse immigrante in Wynberg het kort daarna tot stand gekom.

Vir verdere lees: J Hoge 1938. Die geskie­denis van die Lutherse kerk aan die Kaap. Argief-Jaarboek.

Sidebar