PELLISSIER, GEORGE MURRAY

PELLISSIER, GEORGE MURRAY (1881–1954) is op Bethulie gebore. Hy matrikuleer aan Grey-Kollege en ná studie op Stellenbosch en aan die Universi­teit van Londen, is hy in 1907 be­vestig as leraar van die Voortrek­kerge­meente Pie­termaritz­burg. Dank­sy sy ywer is die historiese Voortrek­kerkerk* herstel en as museum ingerig. Op kultuurgebied was hy ’n vurige stryder vir die handhawing van Afrikaans* in die domi­nerende Engelse omgewing. Hy bedien later ook Dundee en Carolina. In 1934 is hy aangestel as hoogleraar aan die Universiteit van Pretoria se teologiese fakulteit en word in 1938 die eerste dekaan van die pasgestigte afdeling van die NG Kerk*. Hy doseer die dogmatologiese (Kyk by: Dogmatiek)  vakke en in later jare ook praktiese teologie*.

Danksy die rykdom van eie lewenserva­ring kon hy as hoogleraar met vrug sy studente inlei in die grondbeginsels van die ampswerk. Daarby was hy in murg en been gereformeerd*, ’n kenner en verdediger van die leer van sy kerk – soos sy optrede as skriba (sekretaris) en aktuarius* meermale van getuig. Met innerlike verfyndheid en opvallende vroomheid het hy as wyse raadgewer en vriend die liefde en agting van menigeen geniet. Dit is veral in die preekkunde (homiletiek*) dat hy ’n onuitwisbare in­druk op studente gelaat het met sy wel­deur­dagte praktiese raad.

Vir verdere lees: PB van der Watt 1987. “Pellissier, George Murray”, Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek Deel V, Pretoria: RGN. PA van der Merwe 1988. George Murray Pellissier 1881–1954. Die lewensbeeld van ’n kerkman. Ongepubliseerde DD-verhandeling. Universiteit van Pretoria.

 

Sidebar