PHIRI, THOMAS

PHIRI, THOMAS (circa 1860–1941), seun van een van die eerste bekeerlinge uit die Bakgatla-volk in Botswana, onderskei hom vroeg as bekwame en toegewyde werker. Hy ontvang onderwysopleiding op Morija in Lesotho, en werk etlike jare as evangelis op Malokwane waar hy toe en vir baie jare daarna uit eie fondse deur hoofman Len­- ts­we ondersteun is. In 1905–1906 word hy toegelaat om verder te studeer aan die Sen­dinginstituut* op Wellington. Hy word in Desember 1906 as predikant* op Mochudi georden – die eerste swart geordende van die NG Kerk* se buitelandse sending. Hy dien in die hersieningskommissie van die Tswana*-Bybelvertaling en ook as lid van die Native Advisory Council. In 1923 tree hy af, maar doen in 1935 weer aansoek om tot die bediening toegelaat te word. Twee jaar later verlaat hy egter die diens van die NG Kerk en stig ’n onafhanklike kerk, die Bakgatla Free Church. ’n Groot aantal lidmate volg hom in hierdie skeuring. Eers ná sy dood word die breuk geleidelik geheel totdat feitlik al die lidmate teruggekeer het.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank: Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk, deel 2. Pretoria: NGKB. WL Maree 1966. Uit duisternis geroep. Pretoria: NGKB.

Sidebar