PIETERSE, HENDRIK JOHANNES CHRISTOFFEL (HENNIE)

PIETERSE, HENDRIK JOHANNES CHRISTOFFEL (HENNIE) (1936–) be­haal BA (Admissie) en BD aan die Universiteit van Pretoria. In 1978 voltooi hy ’n DTh aan die Universiteit van Stellen­bosch met ’n proefskrif in die homiletiek*.

In 1962 word hy in sy eerste NG ge­meente, Shabani, in die huidige Zimbabwe, bevestig. Hierna bedien hy Wonderboom­poort (1964), Suidoos-Pretoria (1969) en Belgravia (1973). In 1976 word hy as senior lektor in praktiese teologie* aan die Uni­versiteit van Pretoria aangestel. Vanaf 1980–2001 is hy professor en departementshoof (vanaf 1983) in praktiese teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika. Ty­dens sy akademiese loopbaan bly hy steeds betrokke by kerklike werk, dien in verskeie kerklike kommissies en is deeltyds by gemeentes betrokke. In 2001 emeriteer hy as professor en predikant*. Hy is ’n stigterslid van die eerste internasionale vereniging vir praktiese teologie, die International Academy of Practical Theology.

Sy bydrae tot sy vakgebied lê veral op die terreine van die homiletiek en die metodo­logie van die praktiese teologie. In sy bena­dering tot die prediking as ’n hermeneutiese* gebeure kry die konteks of verstaans­horison van die hoorder besondere aan­dag. In die plek van die verkondiging van bo af, pleit hy vir dialogies-kommunika­tiewe prediking. Pieterse is ’n internasionaal gerekende kenner op die gebied van profetiese prediking en skrywer van onder meer Desmond Tutu’s message.

Vir verdere lees: M Nel (red) 1996. Predi­king: Kommunikasie in konteks. Voor­trek­kerhoogte: Makro Boeke. HJC Pieterse 1985. Verwoording en prediking. Pretoria: NGKB. HJC Pieterse 1993. Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie. Preto­ria: RGN. HJC Pieterse 2001. Prediking in ’n konteks van armoede/Preaching in a Context of Poverty. Pretoria: Unisa.

 

Sidebar