POLITIEK

POLITIEK. Alhoewel Christene nog altyd sosiaal betrokke was op humanitêre terrein, beleef sommige steeds ’n ongemaklikheid wanneer dit by sosiaal-politieke betrokkenheid kom.

“Politiek” kan op meer as een manier gedefinieer word. ’n Breër definisie omskryf politiek as die kuns van saamleef binne ’n gemeenskap. Die HAT (2005) gee ’n enger definisie van politiek as die “beginsels waarvolgens ’n staat geregeer word”, “kuns, wetenskap van regering, van die bestuur van ’n staat en die praktiese toepassing daar­van”, wat alles te maak het met die ontwikkeling van beleid wat in wetgewing vervat kan word. Jesus* was nooit in terme van ’n eng definisie by die politiek betrok­ke nie. Hy het niks gedoen om die politieke beleid van die keiser*, Pilatus* of Herodes* te beïnvloed nie. Tog was sy hele bediening “polities” in die breë sin van die woord. Die koninkryk* (sien Matt 25:31-46) wat Jesus kom vestig het, se waardes en standaarde het radikaal verskil van die status quo van sy dag.

’n Onderskeid tussen sosiaal-politieke aksie en sosiale diens kan ook van waarde wees om lig te werp op Christene se politieke betrokkenheid al dan nie. Waar sosiale diens hoofsaaklik fokus op die verligting van menslike nood deur filantro­piese dade, beklemtoon sosiaal-politieke aksie eerder die verwydering van die oorsake van menslike nood deur middel van die transformering van politieke en ekono­miese strukture en die soeke na geregtig­heid*. Dit sou egter haas onmoontlik wees om die twee sake van mekaar te skei.

’n Gereformeerde* siening sal wees dat dit Christene se verantwoordelikheid is om bakens vir die koninkryk van die Here* op elke terrein van die lewe op te rig – sekerlik ook op die politieke terrein. Politiek as sodanig is nie “vuil” nie – inteendeel – maar politici kan ’n negatiewe beeld daaraan gee. Ongelukkig het die doen en late van politici in Suid-Afrika daartoe bygedra dat die politiek dikwels negatief beoordeel word, terwyl die teendeel die geval behoort te wees: die politiek het, ideaal gesproke, tot taak om deur beleidvorming en –toepassing van die samelewing ’n beter, regverdiger plek te help maak.

Vir verdere lees: J Stott 1990. Issues Facing Christians Today. Londen: Marshall Pickering.

Sidebar