PONT, ADRIAAN DROST

PONT, ADRIAAN DROST (1927–) was die opvolger van die gedugte geskiedskry­wer van die Ned Herv Kerk*, SP Engelbrecht*, en het in sekere opsigte die vaandel van Hervormde kerkge­skiedskrywing by Engelbrecht oorgeneem. Hy was lank, van 1957 tot 1992, hoogleraar aan die Fakulteit Teologie (Ned Herv Kerk van Afrika) van die Universiteit van Preto­ria. Pont was ’n produktiewe skrywer en het ’n groot aantal tydskrifartikels en enkele boeke die lig laat sien. Hy het soms in die kerk en landspolitiek, en ook in sy geskiedskrywing, ’n bepaalde “regse” ideologiese posisie ingeneem en in dié verband aanhangers én kritici gehad. Andersyds was hy besonder dinamies in die ontwikkeling van ’n eie bena­dering tot die kerkgeskiedenis en die kerkreg.

Sidebar