POSTMA, DIRK

POSTMA, DIRK (1818–1890) was die stigter van die Gereformeerde Kerke* in Suid-Afrika. Hy is op 10 Januarie 1818 in Dokkum in Nederland gebore. Hy was deel van ’n gesin wat saamgegaan het met die afskeiding van die Christelijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland in 1834 en het dus opgegroei in ’n gereformeerde* geestes­klimaat wat teruggegryp het na die teologie* en kerkregering* van die Reformasie* (Kerkhervorming) soos uitgedruk in die Sinode van Dordrecht 1618–1619. Hy was predikant* in Nederland vanaf 1840–1859 voordat hy na Suid-Afrika beroep is om die sg Doppers* van die Noordoos-Kaap te bedien. Ná die stigting van die Gereformeerde Kerke op 11 Februarie 1859 het hy as predikant die gemeentes* te Rustenburg (1859–1866) en Burgersdorp (1866–1879) bedien. In 1879 het hy professor geword aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke wat in 1868 in Burgersdorp geopen is en het daar gedoseer tot met sy dood. Prof Postma het ’n groot invloed uitgeoefen in die vor­mingsjare van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die uitdra van ’n Bybel*-gefundeerde teologie in die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek.

Vir verdere lees: GCP van der Vyver 1958. Professor Dirk Postma 1818–1890. Potchef­stroom: Pro Rege.

Sidebar