POTGIETER, JACOBUS ERNST (KO­BUS)

POTGIETER, JACOBUS ERNST (KO­BUS) (1921–) is in Benoni gebore en voltooi sy teologiese studie in 1946 aan die Universiteit van Pretoria. Hy blink uit in sport, is voorsitter van die huiskomitee van Sonopkoshuis en dien in die studenteraad. Hy bedien die NG gemeentes Dalunie, Pretoria-Oos, Universiteitsoord, Suidoos-Pretoria en Krokodilrivier (Brits). Hy is een van die leraarspan toe die pragtige studentekerk gebou is. In sy dertien jaar in studentegemeentes inisieer hy talle nuwe bedie­ningswyses soos die studentekerkjeugaksie en die studentekerkraad. Uit sy liefde en kennis van jeugwerk word hy in talle kommissies as voorsitter verkies soos dié van die Pienaarsrivierjeugkampterrein, die alge­mene uniebestuur van die Kerkjeug­vere­niging en die kuratorium van die Trans­vaalse NG Kerk*. Hy dien ook as skriba en moderator* van die sinode van Noord-Transvaal, en vir ’n tydperk van 18 jaar as skriba, assessor (ondervoorsitter) en moderator van die Algemene Sinode. Potgieter was die mode­rator van die Algemene Sinode van 1982 wat vroue vir die eerste keer tot die diakenamp toegelaat het. In 1986 was hy assessor van die Algemene Sinode wat Kerk en samele­wing aanvaar het, maar hy het nie genoeë geneem met die veranderings wat in 1990 aan dié beleidstuk aangebring is nie en het sy besware saam met onder andere AP Treurnicht* en EPJ Kleynhans* aan kommissies van die kerk voor­gelê. Potgieter is die skoonvader van ’n latere moderator van die Algemene Sinode, prof Nelus Niemandt*.

 

Sidebar