POTGIETER, PIETER CORNELIUS (PIETER)

POTGIETER, PIETER CORNELIUS (PIETER) (1940–), seun van prof FJM Potgieter*, was bestem om die eerste persoon te word wat twee maal moderator* sou wees van ’n algemene sinode* van die NG Kerk*: in 1990 en weer in 1998. Hy dien – ook twee keer – as voorsitter van sinodes van die NG Kerk in die Vrystaat: in 1987 en 1995. As kerkleier het hy wye erkenning geniet. Van 2000–2004 was hy die eerste sekretaris van die Gereformeerde Ekumeniese Raad*. Op nie-kerklike terrein was hy lid van die Raad van die Suid-Afrikaanse Uitsaai­kor­porasie, 1993–1996.

Dit was Potgieter wat in 1986 voorgestel het dat die Algemene Sinode moes besluit (wat die sinode ook gedoen het): “Die lidmaatskap van die NG Kerk is oop.” Dit beteken dat lidmaatskap van dié kerk nie net vir ’n bepaalde groep mense, bv witmense, gereserveer is nie, maar dat enige gelowige wat wil, lidmaat kan word.

Nadat hy op Stellenbosch gelegitimeer is, is Potgieter in 1966 na sy eerste gemeente, Vredenburg, waarna hy die gemeentes Vishoek en Welgemoed bedien het voordat hy in 1978 mede-professor in dogmatiek* en etiek* aan die Universiteit van Pretoria geword het. In 1980 word hy die eerste professor in dieselfde vakke aan die nuwe Fakulteit Teologie van die Vrystaatse Universiteit en in 1989 dekaan tot met sy aftrede in 2002. Uit sy pen verskyn talle akademiese en populêr-godsdienstige wer­ke. Potgieter was steeds ’n behoudende kerkleier, maar bereid om bepaalde aanpassings te maak, soos blyk uit sy leiding as moderator van die Algemene Sinode van 1990 om die hersiene weergawe van Kerk en samelewing te aanvaar. Potgieter was ook die leier van die NG Kerk se amptelike afvaardiging by die Rustenburgberaad* in November 1990 wat Willie Jonker* se belydenis oor apartheid* in die lig van die Algemene Sinode se besluite in Oktober van daardie jaar, onderskryf het. Hy het die NG Kerk met ’n vaste hand in die moeilike oorgangsjare rondom 1994 gelei. Potgieter is hoof­medewerker: dogmatologie van die elektroniese Chris­telike Kernensiklopedie (eCKE).

 

Sidebar