POUS

POUS. Die pous sit, volgens die siening van die Katolieke Kerk*, die amp van die apostel* Petrus* voort. (Sien Matt 16:18-19 en ook Luk 22:31-32.) Die simboliek van die sleutels in Matt 16:18-19 dui volgens Kato­lieke teologie aan dat Petrus deur Christus* as die gesaghebber en hoofdienaar in sy huishouding aangestel is. Oor hierdie en ander Bybel*tekste word daar al eeue lank gedebatteer. Katolieke aanvaar dat die pous die sigbare hoof van die kerk op aarde is (Jesus is die hoof van die kerk en die pous verteenwoordig Hom) en hy is dus die fokus en bron van kerkeenheid. In die woorde van Gregorius* die Grote is die pous “die dienaar van die dienaars van God”. In samewerking met die biskoppe* van die Katolieke Kerk (wat beskou word as die opvolgers van die apostels), is hy verant­woordelik vir die geloofs- en morele leer van dié kerk. Hierdie rol word as ’n herderlike oorsig beskou – “laat my lammers wei … pas my skape op” (Joh 21:15 en volgende verse). Die oppergesag van die biskop van Rome (wat die pous se bisdom is) oor al die ander bisdomme, het mettertyd ontwikkel. Kato­lieke beskou die pous as universele herder.

Sidebar