PROPONENT

PROPONENT is die benaming wat in gereformeerde* kringe gebruik word om te verwys na ’n teologiese kandidaat wat sy/haar studies in teologie* suksesvol afgehandel het en wat deur die kerklike eksa­men­kommissie toegelaat en gelegitimeer is. Legitimasie* vind plaas by wyse van ’n kerklike diens waartydens die teologiese kandidate wat toegelaat is, geleentheid kry om in die openbaar die legitimasieverkla­ring te aanvaar en te onderteken. Dit gee aan hulle die status van proponent.

’n Proponent is dus iemand wat geskik verklaar is vir die evangeliebediening en wat wag op ’n beroep na ’n gemeente. Indien ’n beroep aanvaar word, word so ’n persoon in ’n gemeente georden* as predi­kant* (dominee).

Sidebar