PROTESTANTSE KERK VAN NE­DERLAND (PKN)

PROTESTANTSE KERK VAN NE­DERLAND (PKN), wat in Januarie 2004 in Nederland werklikheid geword het, is die resultaat van ’n jarelange verenigings­proses tussen drie kerke: die Nederlandse Her­vormde Kerk, die Gereformeerde Kerken van Nederland en die Evangelies-Lutherse Kerk. Hierdie kerkverenigingspro­ses het in die 1960’s begin. In 1961 het agtien pre­dikante van die Nederlandse Her­vormde Kerk en die Gereformeerde Kerken van Nederland verklaar dat die lank­bestaande verdeling tussen hierdie twee kerke wat uit die 19de eeu dateer, nie langer behoort voort te bestaan nie. Teen 1986 is belangrike besluite oor kerkvereni­ging deur die verskillende sinodes* geneem, en het die Evangelies-Lutherse Kerk ook deel van die proses geword. Die Lutherse Kerk was toe jare reeds ’n selfstandige kerk in Nederland, maar het nie dieselfde regte as die gevestigde gereformeerde* kerke gehad nie. In 1990 is verdere besluite geneem wat die kerke onherroeplik op die pad van vereniging geplaas het. Teen 1993 is ’n voorlopige nuwe kerkorde goedgekeur wat voorsiening gemaak het vir oorgangsreëlings. In 1997 het die deelnemende kerke die kerkorde finaal goedgekeur. Hierna moes die verskillende klassis- of ringsvergaderings en die kerkrade hulle oor die saak uitspreek. In hierdie fase was een van die moeilike sake waaroor duidelikheid gekry moes word, die naam van die nuwe verenigde kerk. Hieroor het eers in 2003 klaarheid gekom. Teen Junie 2003 was al die prosesse wat tot vereniging moes lei, uiteindelik afgehandel. Op 12 Desember 2003 is die formele besluite van vereniging deur die drie kerke geneem, in daardie selfde maand is ’n gesamentlike dankseggings- en gebedsdiens in die Dom van Utrecht gehou, en op 1 Januarie 2004 was die Prote­stantse Kerk van Nederland formeel en wetlik ’n werklikheid.

Enkele gemeentes en groeperings het nie die nuwe pad van vereniging end-uit saamgeloop nie. Maar daar kan nie twyfel wees nie dat die verenigde Protestantse Kerk van Nederland ’n kerk is waarmee in en buite Nederland rekening gehou moet word. Naas die Katolieke Kerk* is hier nou ’n verenigde Protestantse stem wat in ’n Nederland wat in baie opsigte gesekulariseerd (Kyk by: Sekularisasie) geraak het, ’n sterk Christelike getuienis kan laat hoor.             

Sidebar