PSEUDO-DIONISIUS DIE AREOPA­GIET

PSEUDO-DIONISIUS DIE AREOPA­GIET (circa 500). Pseudo-Dionisius die Areopagiet het doelbewus voorgegee dat sy werke afkomstig is van Dionusius die Areopagiet na wie daar in Hand 17:34 verwys word. Eers in die 19de eeu is verseker vasge­stel dat Pseudo-Dionisius ’n Siriër was wat rondom 500 nC geleef het. Omdat daar vir lank geglo is dat hy inderdaad die Bybelse* Dionisius die Areopagiet was, het sy werke hoë aansien in die Middeleeue en selfs gedurende die Italiaanse Renaissance geniet.

Pseudo-Dionisius se werk is Neopla­tonisties en leer dat alles in grade van God emaneer (Kyk by: Emanasie), in die hemel so ook op die aarde. Sy werke is gedurende die Middeleeue gebruik om die hiërargieë in die kerk te wettig.

Vier van sy werke het behoue gebly: 1. Goddelike Name beskryf die aard van God as die eerste beginsel uit wie alles emaneer. 2. Hemelse hiërargie beskryf die nege emanasies van engele* wat tussen God en mense bemiddel. 3. Kerklike hiërargie beskryf hoe die hemelse emanasies in die kerklike ordes van biskop*, priester*2 en dia­kens* herhaal word. 4. Mistieke teologie beskryf hoe die siel deur al hierdie emanasies kan opstyg om een te word met God. Deur kontemplasie (Kyk by: Spiritualiteitsmodelle) en gebed* kan die siel* homself uitlig om in ekstase ’n visie van God te hê.

Die werke van Pseudo-Dionisius die Areopagiet het nie net die denke van groot Middeleeuse denkers soos Gregorius* die Grote, Johannes Scotus Eriugena* en Bonaventura beïnvloed nie, maar ook dié van later skrywers soos Dante*, Meister Eckardt* en John Milton*.

Sidebar