SIEKETROOSTERS

SIEKETROOSTERS. Tot met die ordening* van Jo(h)an van Arckel* in Augustus 1665 as eerste predikant* van die gemeente* Kaapstad, het die Kaapse sieketroosters meer op kerklike vlak vermag as wat dié misleidende naam impliseer. Benewens hulle amp as sieketroosters of kranckenbesoekers – insluitende gevangenebesoekers – het die VOC* se Instructie voor de Predikanten ende Sieketroosters voorsiening gemaak vir samesang, “vermaningen”, gebede, ’n “goet sermoen” uit een van die erkende preekbundels, kategese, huisgodsdiens en sekulêre onderrig. Dit was nieteenstaande die feit dat sieketroosters swak betaal is en aan ’n lae rang gekoppel was. Hulle is boonop vooraf getoets oor die Christelike* leer* én hulle sang- en leesvermoë. (Kyk ook: Wijlant, Willem Barendtszoon.)

 

Sidebar