SMITH, NICOLAAS JOHANNES (NICO)

SMITH, NICOLAAS JOHANNES (NICO) (1929–2009) het aan die Universiteit van Pretoria studeer en was predikant* van Benoni-Noord en Potchefstroom voordat hy en ’n paar ander jong predikante van die NG “Moederkerk” hulle in 1957 vir die sending* beskikbaar gestel het. Hy is na die Sibasa-sendingwerkkring. Later was hy ’n tyd lank die Noord-Transvaalse predikant in sinodale diens vir sending voordat hy in 1966 onverwags en met sterk mededinging as senior lektor na die Teologiese Kweekskool* op Stellenbosch beroep is. Tydens sy seniorlektorskap het hy sy doktorsgraad in sendingwetenskap* verwerf en in 1975 professor geword. Smith is aanvanklik as ’n voorstander van apartheid*/afsonderlike ontwikkeling beskou en was ’n lid van die Afrikanerbroederbond (AB)*, maar algaande het hy sy siening oor hierdie sake drasties verander. Hy het uit die AB getree en ’n skerp, en soms onbillike, kritikus van dié organisasie en van apartheid in kerk* en staat* geword. In 1982 het hy sy professoraat neergelê en predikant van die NG Kerk in Afrika (NGKA)* se gemeente* Mamelodi geword. Ná aanvaarding van sy emeritaat in 1990, het hy in 1992 predikant van Melodi Ya Tshwane geword, en in 1994 weer geëmeriteer. Smith het respek afgedwing toe hy in die praktyk gedoen het wat hy gepredik het en sy Stellenbosse leerstoel vir diens in ’n arm swart gemeente verruil het. In sy ouderdom het Smith ook bedenkings begin uitspreek oor die oorlewingskans van die gereformeerde* teologie* en kerke. Die manier waarop die invloed van kerke van gereformeerde aard en oorsprong besig is om uit te loop, kan alleen deur mense wat van gereformeerdheid ’n ideologie* gemaak het, ontken word, skryf hy (By, bylae tot Die Burger, 2 September 2006). Smith het eredoktorsgrade ontvang van North Park, Chicago en Witsworth, Washington.

 

Sidebar