STRAUSS, PIETER JOHANNES (PIET)

STRAUSS, PIETER JOHANNES (PIET) (1951-) is in die Vrystaat gebore, het daar skoolgegaan, gestudeer en uiteindelik professor in ekklesiologie* aan die teologiese faktulteit van die Universiteit van die Vrystaat en twee keer voorsitter (moderator*) van die Vrystaatse sinode* van die NG Kerk* geword. Hy het ook aan die Universiteit van Pretoria en in Nederland studeer en was ’n aantal jare in Pretoria predikant* van NG gemeentes*. Naas sy grade in die teologie* en wysbegeerte, het hy ’n meestersgraad in mediastudie behaal. In 2002 is Strauss verkies tot assessor (ondervoorsitter) van die Algemene Sinode,  en in 2007 tot moderator.

Strauss is ’n kenner van die kerkreg* en kerkgeskiedenis*. Hy is ’n medeskrywer van sowel Moeisame pad na vernuwing – Die NG Kerk se pad van isolasie en die soeke na ’n nuwe relevansie, 1974–2002 as van Belhar geweeg. Hy is die alleenskrywer van Kerk en orde vandag en Kerkwees in die branding. In lg boek gee hy sy, soms omstrede, weergawe van die geskiedenis van die NG Kerk in algemene sinodale verband, 1994-2011. Oor kerkeenheid in die NG Kerkfamilie het hy ná sy verkiesing as moderator van die Algemene Sinode gesê “een algemene sinode is die minimum beginpunt vir werklike kerkeenheid tussen die vier binnelandse kerke”. Hy het ook die hoop uitgespreek dat die NG Kerk “sal voortgaan om met Christelike integriteit ’n stabiliserende rol te help speel en ook na Afrika en ander wêrelddele sal uitreik” (Kerkbode, 22 Junie 2007).

Strauss was nie bereid om self die Belydenis van Belhar* as ’n belydenisskrif te onderskryf nie, soos ook blyk uit sy bydrae in Belhar geweeg. Hy het in 2014 oor ’n voorstel  dat dié belydenis “opsioneel” deel word van die belydenisgrondslag van die NG Kerk, gesê: “Natuurlik is hierdie voorstel oor Belhar nie die normale manier van doen in ’n gereformeerde* kerk nie. ’n Buitengewone situasie vra egter buitengewone maatreëls. Laat ons mekaar vashou en Belhar nie so hanteer dat die NG Kerk baie seerkry nie” (Kerkbode, 1 Aug 2014).

In die breër gemeenskap was Strauss hoofleier van die Voortrekker-beweging en hy is die houer van sewe silwer Comrades-medaljes. Hy was in 2006 in ’n ernstige motorongeluk betrokke, maar het goed herstel en kon sy werk voortsit. In 2015 is hy van sy vrou geskei en het dieselfde jaar as professor afgetree.

 

Sidebar