TIGIKUS

TIGIKUS was ’n medewerker van Paulus* in Efese* (Hand 20:4), en moet waarskynlik tot die binnekring van Paulus se mede­werkers gereken word. In Ef 6:21 en Kol 4:7 word hy Paulus se “geliefde broer en ge­troue dienaar en mededienskneg” genoem. Volgens Hand 20:4 het hy en Trofimus* Paulus as afgevaardigdes van die gemeen­te(s) in Asië* (oftewel Efese*) op die kollektereis na Jerusalem* begelei. Moontlik was hy tydens Paulus se gevangenskap (dalk in Sesarea* of in Rome*) by Paulus en het vir hom as bode opgetree (Ef 6:21; Kol 4:7; 2 Tim 4:12; Tit 3:1).

Sidebar