TRADUSIANISME

TRADUSIANISME. Toe teoloë nog ’n dualistiese* mensbeskouing gehuldig het, het daar ’n stryd tussen tradusianisme en kreasianisme ontstaan. Dit het gegaan oor die vraag hoe die siel* van die mens, as ’n aparte substansie, van die een geslag na die volgende voortgeplant word. Die kreasia­nisme het gemeen dat die liggaam* met ge­slagsgemeenskap voortgeplant word, maar dat die ontstaan van die siel ’n aparte skeppingsdaad van God vereis. Die tradusianiste het geredeneer dat die siel, as aparte enti­teit, saam met die liggaam voortgeplant word. Namate teoloë die mens al meer as eenheidswese beskou het, is die stryd tussen tradusianisme en kreasianisme as ’n vals dilemma verwerp.

Sidebar