VAS

 

VAS. Voor die ballingskap* was daar net op die Groot Versoendag* ’n voorgeskrewe vas. Verder was daar indiwidue wat by spesiale geleenthede gevas het, soms in verootmoediging oor sonde* of in nood (1 Sam 7:6; 31:13; 2 Sam 12:16; 1 Kon 21:27; Jer 36:9). Ná die ballingskap lees ons van meer ge­reelde vaste (Sag 8:19). Teen die tyd van die Nuwe Testament* was dit nie meer vreemd dat mense gereeld gevas het nie (Luk 2:37; 18:12). Jesus* vas self in die woestyn (Matt 4:2), en verder praat Hy twee keer oor vas. In sy kritiek op die Fariseërs* eis Hy eenvoud en opregtheid wanneer mense vas (Matt 6:16 en volgende verse), en in ant­woord op kritiek waarom sy dissipels* nie vas nie, wys Hy op die uniekheid van sy teenwoordigheid (Matt 9:14 en volgende verse). In die 1933/1953-Afrikaanse Vertaling was etlike verwysings na vas wat nie meer in die 1983-Vertaling voorkom nie, omdat dit later toevoegings was wat nie in die oorspronklike geskrifte gestaan het nie (Matt 17:21; Mark 9:29; Hand 10:30; 1 Kor 7:5). Verder is daar nie dikwels sprake van vas onder die vroeë Christene nie, maar daar kan in beginsel niks mee verkeerd wees nie

 

Sidebar