VENTER, SAREL DANIËL

VENTER, SAREL DANIËL (1826–?) was die eerste Suid-Afrikaans-gebore predikant* in die Gereformeerde Kerke* in Suid-Afrika. Hy het ’n leiersrol gespeel in die totstandkoming van die Gereformeerde Kerk Bethulie en was ook as proponent die eerste predikant van Bethulie toe hy kragtens art 8 (“buitengewone/singuliere gawes”) van die kerkorde op ouderdom 40 as predikant bevestig is. Hy was ’n seun van JA Venter, een van die stigters van die Gereformeerde Kerk Colesberg, en broer van JJ Venter*, jare lank lid van die volks­raad en later ook waarnemende visepresident van die Vrystaat. Vroeg in sy bediening het ds Dirk Postma* (stigter van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika) Ven­­ter vermaan oor sy willekeurige en onkerklike gedrag. Venter het veral oor die “sen­ding”* skerp met die kerkleierskap verskil. Hy het segregasie voorgestaan en reeds in 1870 gewaarsku teen kerkskeuring as gevolg van die sendingbeleid van die Gerefor­meer­de Kerke. Hy het ook met die kerk­leierskap (Cachet* en veral Postma) gebots oor die kerkbestuur wat sg afge­wyk het van die Sinode van Dordrecht* (1618–1619); ook oor die verpligte letterlike gebruik van die formuliergebede (wat Venter voorgestaan het). Bethulie se kerk­raad het Venter gestuit in sy ampsuitoefe­ning. In 1877 het hy uit die Gereformeerde Kerke bedank.

Vir verdere lees: AZ Pelser (red) 1963. Eeufeesgedenkboek van die Gereformeerde Kerk Bethulie 1863–1963.

Sidebar