B

BUTI, ERNST TSHEDISO SAMUEL

BUTI, ERNST TSHEDISO SAMUEL (1910–1979) is in die distrik Theunissen gebore as seun van evangelis Samuel en Ellen Buti. Ná sy opleiding aan die Stofberg-gedenkskool het hy skoolgehou en tot senior klerk in die mynbedryf gevorder. Hy het in 1947 besluit om hom aan die Teologiese Skool Stofberg as predikant te bekwaam en was sedert… Lees Meer »

BARMHARTIGHEID

BARMHARTIGHEID is ’n intense ge­voel van ontferming of meegevoel wat sigbaar word in die manier waarop teenoor iemand anders opgetree word. In die Ou Testament* is die woord “barmhartigheid” deel van ’n groep woorde wat gebruik word om mense se houding en optrede teenoor mekaar te beskryf. Dit word byvoorbeeld gebruik om ’n ma of… Lees Meer »

BYGELOOF

BYGELOOF word onderskei van kettery* of dwaling*. Terwyl lg te doen het met die kerklike leer wat verdraai word (Kyk by: Leerdwaling), het bygeloof eerder te doen met vreemde oortuigings wat nie met die Christelike geloof* te rym is nie. Dit is iets waaraan mense afsonderlik van hulle geloof, en dikwels teenstrydig daarmee, “glo” –… Lees Meer »

BYE

BYE. Kyk by: Diere van die Bybel.

BYDRAES

BYDRAES is ’n term wat gewoonlik ge­bruik word om iets wat iemand tot ’n saak bydra, te beskryf. In ’n meer tegniese sin verwys dit dikwels na die stoflike en/of finansiële bydrae van lidmate tot die reke­ning van inkomste en uitgawe van ’n ge­meente* of kerk*. Wanneer dit in hierdie betekenis gebruik word, bou dit… Lees Meer »

BYBELVERTALINGMETODES

BYBELVERTALINGMETODES. By­bel*­ver­taling is ’n moeilike vorm van kommunikasie. Tot ongeveer 1950 is aanvaar dat woord-vir-woord (“formeel-ekwivalente”) vertalings, soos die Afrikaanse 1933/1953-vertaling, getrouheid aan die bronteks waarborg. Gaandeweg het die klem egter van woorde na sinne verskuif as draer van betekenis. Hiermee saam stel Eugene Nida as doel dat vertaling in die hedendaagse lesers/hoorders se gebruikstaal… Lees Meer »

BYBELVERTALING EN -VERSPREI­DING

BYBELVERTALING EN -VERSPREI­DING. Die Bybel*, of dele daarvan, is reeds in nagenoeg 2 400 tale vertaal. Die volledige Bybel is in sowat 430 tale beskikbaar. Bybelver­taling het begin met die vertaling van die Hebreeuse* Ou Testament* na Grieks* (be­kend as die Septuaginta* of LXX) wat in ongeveer 280 vC in Aleksandrië in Egipte gedoen is…. Lees Meer »

BYBELSKOLE

BYBELSKOLE. Die eerste en bekendste Bybel*skool was dié van Aleksandrië* in Egipte* wat tussen 200 en 400 nC gefunksioneer het. Ander Bybelskole is ook in daardie tyd by Sesarea, Antiogië, Edessa en Nisibis opgerig. Die belangrikste oogmerk van hierdie Bybelskole was om ’n teenvoeter te wees vir sommige filosowe en dwaalleraars wat die kerk* in… Lees Meer »

BYBELSE NORME

BYBELSE NORME. Christene* heg be­son­dere waarde aan die Bybel*. Prote­stantse* Christene beroep hulle op die Bybel as die enigste maatstaf (sola scriptura-be­ginsel) vir hulle leer en lewe. Die Bybel het vir die Christen seggenskap oor al die terreine van sy of haar lewe. Dit het normatiewe waarde en betekenis. Terselfdertyd aanvaar die meeste Christene dat… Lees Meer »

BYBELSE GELOOF

BYBELSE GELOOF is geloof* wat op die Bybelse* boodskap gebaseer is. Die essensie van Bybelse geloof is dat dit ’n gerigtheid op God behels. Dit gaan oor mense wat hulle vertroue en hoop op God as die God van liefde* stel. In sy gerigtheid op God, kan Bybelse geloof verskillende vorms aanneem. Dit kan as… Lees Meer »

Sidebar