D

DWANE, JAMES MATA

DWANE, JAMES MATA (1848-1916) is in Debe-nek naby King Williamstown in die Oos-Kaap gebore, die seun van Mcebuka en Nosali van die Amatinde-stam. Hy het sy opleiding by Healdtown, die Metodiste*-Sendingskool gekry. Hy het die onderwyserkursus in 1869 met lof voltooi en in 1872 as predikant begin studeer. In 1881 is hy georden. Daarna het… Lees Meer »

DWAASHEID

DWAASHEID in Bybelse* konteks bete­ken meer as ’n gebrekkige of foutiewe insig, en het meestal ook ’n moreel-etiese verwy­sing. In die Ou-Testamentiese* wysheidslite­ra­tuur* is dwaasheid die teenoorgestelde van wysheid*, en staan dit in noue verband met boosheid en die gevolge daarvan (b­v Spr 10). Dood* en lewe* is egter nie direkte gevolge van onderskeidelik dwaasheid… Lees Meer »

DWAALLEER

DWAALLEER. Die Griekse woord hairesis beteken basies “keuse” of “opinie” en kom nege keer in die Nuwe Testament* voor. Dit word gesê van verskillende opinies (l Kor 11:19) of ook van verskillende groepe soos die Fariseërs* (Hand 15:5; 26:5), die Sadduseërs* (Hand 5:17) en – uit die perspektief van die Jode* – ook van die… Lees Meer »

DU TOIT, STEPHANUS JOHANNES (SJ)

DU TOIT, STEPHANUS JOHANNES (SJ) (1847–1911) is in Dal Josafat, Paarl, ge­bore, waar hy ook oorlede is. Hy studeer aan die Teologiese Kweekskool* op Stellen­bosch, voordat hy op Wellington georden word. As taalstryder beywer hy hom vir Afri­kaans* as selfstandige taal. Hy skryf onder die skuilnaam “Ware Afrikaander” in die Zuid-Afrikaan, stel spelreëls vir Afrikaans… Lees Meer »

DU TOIT, PIETER (PIET)

DU TOIT, PIETER (PIET) (sr) (1892–1980) is op Philipstown gebore waar sy pa NG predikant was. Hy was ’n kranige sportman wat reeds as student ’n sterk leiersrol vervul het. Hy word in 1918 op Ermelo as hulpprediker bevestig. Ná sy bevestiging op Lichtenburg kom hy in aanraking met die probleme en armoede van die… Lees Meer »

DU TOIT, JACOB DANIËL (TOTIUS)

DU TOIT, JACOB DANIËL (TOTIUS) (1877–1953) was die seun van ds SJ du Toit* en Elizabeth (gebore Joubert, oorlede toe Totius vyf jaar oud was) van die NG gemeente Noorder-Paarl. Sy pa het ’n groot invloed op sy vorming gehad. Hy was ’n uitnemende teologiese student – eers op Burgersdorp (die Gereformeerde Kerke* – GKSA… Lees Meer »

DU TOIT, HENDRIK DANIËL AL­PHON­SO

DU TOIT, HENDRIK DANIËL AL­PHON­SO (1907–1975) is van Porterville afkomstig waar hy op skool net soos later (1925) aan die Universiteit van Kaapstad én vanaf 1928 aan die Kweekskool op Stellenbosch uitblink in akademie, sport en musiek. Naas sy studie, het deelname aan die aktiwiteite van die Christenstuden­te­vereniging* (CSV) gesorg vir ’n geestelike verdieping. Ná… Lees Meer »

DU TOIT, DANIËL ALBERTUS (DA­NIE)

DU TOIT, DANIËL ALBERTUS (DA­NIE) (1942–2011) het van Douglas in die Noord-Kaap gekom. Hy was ’n briljante leerling en student, ’n begaafde studenteleier en ’n goeie rugbyspeler en atleet. Ná sy stu­dies aan die Stellenbosse Kweekskool vertrek hy na die Vrije Universiteit* van Amster­dam waar hy in 1971 onder GC Berkouwer* pro­mo­veer met ’n proefskrif… Lees Meer »

DU TOIT, BAREND JACOBUS (BEN)

DU TOIT, BAREND JACOBUS (BEN) (1950–) is op Nkhoma, Malawi, gebore, word in Zimbabwe groot en matrikuleer in die Strand. Aan die Stellenbosse Universi­teit behaal hy BA en BTh en spesialiseer in die sendingwetenskap*. Later behaal hy ’n meesters- en doktorsgraad in die siste­matiese teologie aan die Universiteit van Port Elizabeth. Hy bedien die NG… Lees Meer »

DU TOIT, ANDRIES BERNHARDUS (ANDRIE)

DU TOIT, ANDRIES BERNHARDUS (ANDRIE) (1931–) het teologie aan die Universiteit van Pretoria studeer en al sy grade, ook MA (Grieks), met lof behaal. Hy is huisvoorsitter van die Sonoptehuis en voorsitter van die Christelike Studentever­-e­niging. Aan die Universiteit van Basel be­haal hy in 1959 sy ThD (insigni cum laude) met Oscar Cullmann* as promotor…. Lees Meer »

Sidebar