D

DU TOIT, ANDRÉ LE ROUX (ANDRÉ LETOIT, KOOS KOMBUIS)

DU TOIT, ANDRÉ LE ROUX (ANDRÉ LETOIT, KOOS KOMBUIS) (1954–) is volgens sy eie getuieniss nie ’n Christen nie, maar hy “het ’n soort pa­rallelle geloof wat baie van die elemente van die oorspronklike Christelike geloof bevat. Ek glo bv in bekering, wedergeboorte en selfs die spreek van tale. As daar ’n God is, dink… Lees Meer »

DÜRER, ALBRECHT

DÜRER, ALBRECHT (1471–1528) het by Wolgemut leer skilder en wyd in Europa gereis om van skilders te leer. Hy het veral onder die indruk van die Nederlandse meesters gekom. Terug in Neurenberg, sy geboortestad, het hy ’n groot aantal werke geskep – ongeveer 40 panele en portrette, naas baie grafiese werke. Dürer was ’n uitstekende… Lees Meer »

DURAND, JOHANNES JACOBUS FOURIE

DURAND, JOHANNES JACOBUS FOURIE (JAAP) (1934 –) se lewensweg en -werk kan onder drieërlei gesigspunt ge­skets word. 1. Akademies. Die inhoud en aan­pak van twee doktorale proefskrifte (Sen­dingweten­skap, Amsterdam 1961; Dog­matiek, Stellen­bosch 1973), ’n aantal monografieë en talle referate en artikels, getuig deurgaans van besondere skerpsinnigheid en helderheid. Erkenning volg by wyse van vier eredoktorsgrade,… Lees Meer »

DU RAND, JAN ABRAHAM (JAN)

DU RAND, JAN ABRAHAM (JAN) (1945–). Du Rand, soos sy pa, word predi­kant in die NG Kerk* en studeer aan die universiteite van Pretoria, Vrystaat en Wurz­burg, waar hy in 1977 sy DD behaal. Hy slaag al sy grade met lof. Hy bedien die gemeente Krokodilrivier vanaf 1973 en daarna betree hy die akademiese wêreld…. Lees Meer »

DU PREEZ, JANNIE

DU PREEZ, JANNIE (1927–) is op Jou­bertina gebore en matrikuleer op Riversdal. Hy voltooi in 1951 sy opleiding aan die Teologiese Kweekskool* op Stellenbosch en promoveer in 1968 met ’n proefskrif oor Sendingperspektiewe in die Boek Open­baring. Hy vertrek vroeg in 1952 na die destydse Transkeisending, word predikant van die NG Kerk in Afrika*-gemeente, De­co­ligny,… Lees Meer »

DU PLOOY, ANDRIES LE ROUX (DRIES)

DU PLOOY, ANDRIES LE ROUX (DRIES) (1944–) was predikant van die Gereformeerde Kerk (GKSA) Durban en Alkantrant, Pretoria. Hy promoveer in die kerkreg* en dien sedert 1986 as hoogleraar aan die Noord­wes-universiteit (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys – PU vir CHO) waar hy ekklesiologie* en dogmatologie (Kyk by: Dogmatiek) do­seer. Hy was rektor van… Lees Meer »

DU PLESSIS, LODEWICKUS JOHAN­NES (WICKUS)

DU PLESSIS, LODEWICKUS JOHAN­NES (WICKUS) (1897-1968) het aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys* (PU vir CHO) die grondslae van die Christelike staats- en regsleer in Suid-Afrika gelê. Du Plessis was bekend vir sy “soepel” Calvinisme*, dit wil sê ’n Calvinisme wat oop is vir die intellektuele bydrae van nie-Christelike denkers soos Marx* en… Lees Meer »

DU PLESSIS, JUSTUS TELO

DU PLESSIS, JUSTUS TELO (1917–2001) is in die destydse Basoetoeland (vandag Lesotho) gebore. Sy ouers kom onder dr Andrew Murray* se bediening tot bekering. Hy is die middelste van nege broers. Sy oudste broer is David (Dawie) du Plessis*, wat later bekend sou word as “Mr Pentecost”. Hy trou met Annon Doyle. In 1939 word… Lees Meer »

DU PLESSIS, JOHANNES (JOHN)

DU PLESSIS, JOHANNES (JOHN) (1868–1935), pastorieseun van Cradock, behaal sy BD in 1893 in Edinburg, Skotland. Sy eerste gemeente was Zastron in die Suid-Vrystaat waarvandaan hy in 1899 na die ge­meente Kaapstad, Seepunt-wyk, verhuis het. Du Plessis, verbonde aan die mediese diens, het die Boere tydens die Anglo-Boereoorlog* in die binneland pastoraal bygestaan. Mettertyd word… Lees Meer »

DU PLESSIS, JACOBUS JOHANNES (KOOS)

DU PLESSIS, JACOBUS JOHANNES (KOOS) (1945–1984) het in die Afrikaanse musiekwêreld ’n unieke en blywende merk gemaak. Hy is in Rustenburg gebore, het gedurende sy vormingsjare op die Oos­rand­se myndorp Springs gewoon, en BA HOD en BA (Hons) in Afrikaans* aan die Universiteit van Pretoria behaal. Hy was in wese ’n koerantman en het by… Lees Meer »

Sidebar