H

HUNTER, WILLIAM

HUNTER, WILLIAM (1536–1555) het in Londen as ’n wewer met sy-gare gewerk. Hy het egter vanweë onderlinge verskille sy werk verloor en weer by sy ouers in Brentwood gaan bly. By die plaaslike kapel het Hunter eendag in ’n woordewisseling betrokke geraak terwyl die Bybel* gelees is. Hy het geweier om die Katolieke* dogma* van… Lees Meer »

HUMOR

HUMOR. Kyk by: Geestigheid.

HUMANISME, CHRISTELIKE

HUMANISME, CHRISTELIKE. In Suid-Afrika is John de Gruchy* die eksponent van wat hy “Christelike humanisme” noem. In sy boek, Being human – Confessions of a Christian humanist (2006; in 2008 bekroon met die Andrew Murray-Desmond Tutuprys*), skryf De Gruchy die volgende kenmerke aan Christelike humanisme toe: Christelike humanisme bevestig die integriteit van die skepping en besef… Lees Meer »

HUMANISME

HUMANISME is oor die algemeen enige op­trede of gesindheid wat menslike waar­des en humanitêre hulp hoog ag. Tegnies verwys dit egter na veral drie historiese bewegings. ‑Humanisme verwys eerstens, en soms in die besonder, na die uitdrukkingsvorm van die geesteslewe en sosio-kulturele uit­werking van die Renaissance* (onge­veer 14de tot 17de eeu). Dit staan ’n model… Lees Meer »

HULDA

HULDA. Kyk by: Gulda.

HUISTAFELS

HUISTAFELS is Skrifgedeeltes in die Nu­we Testament* waarin etiese riglyne vir verskillende lede van ’n antieke huishouding gegee word, bv Kol 3:18–4:1, Ef 5:21–6:9, 1 Pet 2:19–3:7. Daar is ’n redelike kon­sensus onder geleerdes dat die huista­fels tradisionele materiaal is, met ander woorde dat die skrywers nie hulle eie oorspronklike riglyne formuleer nie, maar riglyne… Lees Meer »

HUISKERKE

HUISKERKE is ’n naam waarmee dikwels na die gemeentes* in die Nuwe Testa­ment* verwys word. (Kyk by: Huisgemeente.) Gelowiges het ge­woon­lik in huise byeengekom. Paulus* skryf bv “aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom” (Filem vers 2). Enkele teoloë beskou dit nie net as ideaal vir die kerk nie, maar as norm…. Lees Meer »

HUISGODSDIENS

HUISGODSDIENS is die beoefening van godsdiens* in die intieme kring van die huisgesin (Kyk by: Gesin). Calvyn* het, anders as Luther* en die Katolieke*, nie die bediening van die sakramente* tuis voorgestaan nie. Daarteenoor het gereformeerdes* groot klem gelê op die beoefening van godsdiens in die huis, wat gewoonlik bestaan het uit Bybellees, sang en… Lees Meer »

HUISGODE

HUISGODE is ’n vertalingsmoontlikheid vir die Hebreeuse* woord teraf¥m, wat meestal vertaal word as “afgodsbeelde”. Dié beelde het ’n sentrale rol gespeel in die fa­miliegodsdiens van Israel*, maar dit is nie baie seker presies hoe nie. Daar is baie godebeeldjies van klei en metaal in die opgrawing van stede in Israel gevind, veral van godinne…. Lees Meer »

HUISGEMEENTE

HUISGEMEENTE. Die eerste gemeen­tes* in die Nuwe Testament* was almal huisgemeentes. Die rede hiervoor was dat die eerste gemeentes uit Joodse* Christene* bestaan het, met as oorspronklike plek van aanbidding die sinagoge* – selfs nadat hulle tot die oortuiging gekom het dat Jesus* die Messias* is. Joodse Christene het waarskynlik vir ’n geruime tyd sowel… Lees Meer »

Sidebar