P

PROTOLOGIE

PROTOLOGIE is “die leer van die eerste dinge”, dit wil sê hoe alles ontstaan het. In die Bybelse* tyd was daar onder baie volke mites (mitologie*) oor hoe gode die wêreld geskep het. In die twee skeppingsverhale in Gen 1–3 (skepping*) word egter bely dat dit die Here*, die God van Israel*, is wat alles… Lees Meer »

PROTESTANTSE KERK VAN NE­DERLAND (PKN)

PROTESTANTSE KERK VAN NE­DERLAND (PKN), wat in Januarie 2004 in Nederland werklikheid geword het, is die resultaat van ’n jarelange verenigings­proses tussen drie kerke: die Nederlandse Her­vormde Kerk, die Gereformeerde Kerken van Nederland en die Evangelies-Lutherse Kerk. Hierdie kerkverenigingspro­ses het in die 1960’s begin. In 1961 het agtien pre­dikante van die Nederlandse Her­vormde Kerk en… Lees Meer »

PROTESTANTISME

PROTESTANTISME. Die naam Prote­stan­tisme is afgelei van die naam “protestant”, wat ’n spesifieke historiese betekenis het. Op die Ryksdag (parlementsitting) van Worms, 1521, is die Edik van Worms uitgevaardig ingevolge waarvan die ryksban oor die kerkhervormer Martin Luther* en sy aanhangers uitgespreek en die verbran­ding van al hulle boeke beveel is. Die direkte aanleiding tot… Lees Meer »

PROSTITUSIE

PROSTITUSIE. Die Griekse* woord vir ’n prostituut is porne wat afgelei is van die werkwoord pernemi wat “om te verkoop” beteken. Hieruit het die betekenis ontwik­kel van die verkoop van seksuele dienste (Kyk by: Seksualiteit) vir geld deur mans en vroue. Naas die woord prostituut word ook aanduidings soos “seks­werker” en “hoer”* gebruik. Mans wat… Lees Meer »

PROSESTEOLOGIE

PROSESTEOLOGIE. Dié begrip verwys gewoonlik na eietydse teologiese* denkmodelle wat direk gebaseer is op die prosesfilosofie van Alfred North Whitehead (1861–1947) en Charles Hartshorne (1897–2001). In alle vorms van prosesteologie neem die evolusionêre aard van die ge­skiedenis, die natuur, en ook van die menslike persoon ’n sentrale plek in. Trouens, in prosesteologie word God self… Lees Meer »

PROSELITISME

PROSELITISME. In sy oorspronklike vorm het dié woord verwys na mense wat hulle uit die nie-Jodedom (“heidendom”) tot die Jode*dom bekeer het. In die Nuwe Testament* is daar spesifieke verwysings na mense wat hulle tot die Jodedom bekeer het. Met verloop van tyd is na alle pogings in alle godsdienste om mense na die eie… Lees Meer »

PROSELIET

PROSELIET is ’n persoon wat deur iemand anders tot sy of haar geloof* of party oorgehaal is. Die woord is van die Grieks* afkomstig en is ’n samestelling van pros, wat “na” beteken, en elthein wat “kom” beteken. In Ou-Israel* het proselitisme* kop uitgesteek toe die na-ballingskapse (Kyk by: Ballingskap) ge­meen­skap in die tyd van… Lees Meer »

PROPONENT

PROPONENT is die benaming wat in gereformeerde* kringe gebruik word om te verwys na ’n teologiese kandidaat wat sy/haar studies in teologie* suksesvol afgehandel het en wat deur die kerklike eksa­men­kommissie toegelaat en gelegitimeer is. Legitimasie* vind plaas by wyse van ’n kerklike diens waartydens die teologiese kandidate wat toegelaat is, geleentheid kry om in… Lees Meer »

PROPHET (SANGGROEP)

PROPHET (SANGGROEP) het in die 1980’s tot stand gekom toe Theo Geyser en Koos van der Merwe saam begin sing het. Hulle het deur middel van protesmusiek kommentaar gelewer op wat hulle as die “modernistiese kerk” beskou het. Outo­ritêre en korrupte kerkrade is in “Kerk­raadrapliedjie” en die “Vergaderingliedjie” aangespreek. ’n Pleidooi vir wat Geyser “de­tradisionering”… Lees Meer »

PROPAGANDA

PROPAGANDA “is die georganiseerde verspreiding van inligting, nuus, menings ens met die doel om steun te werf vir of afbreuk te doen aan ’n bepaalde persoon of saak, meestal met die bygedagte dat dit om ’n beginsel gaan en nie bloot om gewin nie” (HAT, 2005).  In die vroeër geskiedenis van die Christendom* is propaganda… Lees Meer »

Sidebar