S

SYNSETIEK

SYNSETIEK. In morele* besinning word soms ’n beroep gedoen op die uitdrukking dat handelinge op syn (bestaan) rus (agere sequitur esse). Dit steun op die belangrike gedagte dat die handelinge of dade van die morele persoon nie van die persoon se visie, karakter*, deugde* en passies geskei kan word nie. Daar is kontinuïteit tussen ons… Lees Meer »

SYNSANALOGIE

SYNSANALOGIE. God openbaar Homself aan die mens langs die weg van analogie, dit wil sê deur vergelyking ten spyte van verskil. Die vraag kan egter gestel word of teologiese denke en spreke as sodanig nie volledig afhanklik is van ’n bepaalde analogie tussen die bestaan van God en die bestaan van die mens nie: ’n… Lees Meer »

SYMINGTON, JOHANNES CORNELIUS (JOHANN)

SYMINGTON, JOHANNES CORNELIUS (JOHANN) (1948–) is in 1973 in die NG Kerk* gelegitimeer en bedien tussen 1974 en 2004 die gemeentes* Colesberg, Parksig, Lynnwood en Andrew Murray (Johannesburg). Hy was ’n paar jaar lank dosent in praktiese teologie aan Unisa. Symington se kommunikatiewe vaardighede blyk vroeg reeds toe hy as aanbieder van die TV-reekse Die… Lees Meer »

SWEER

SWEER. Eedswering is ’n godsdienstige handeling en ’n moraliteitsnorm. Daar word in God se Naam gesweer (Deut 6:13; 10:20) en Hy word tot getuie* geroep vir die waarheid*, beloftes*, verbondsluitings*, besluite en verklarings. God se Naam* is heilig* en so ook ’n eed wat in sy Naam gesweer word. Dit verseker die familie* se eer… Lees Meer »

SWART TEOLOGIE

SWART TEOLOGIE het veral sedert die 1970’s in die VSA en Suid-Afrika ontwikkel. Dit word beskou as ’n stroming binne die bevrydingsteologie*. Hierdie teologiese benadering dink na oor geloof* in die drie-enige* God uit die sg swart ervaring. Vir sommige verwys die “swart ervaring” na die posisie van armoede, swaarkry, onderdrukking en verontmensliking van etniese… Lees Meer »

SWART BEWUSSYNSBEWEGING

SWART BEWUSSYNSBEWEGING verwys na daardie filosofie* en antropologie* wat die waardigheid van alle mense wil beklemtoon. Die beweging, wat in die 1960’s en l970’s in Suid-Afrika ontstaan het onder leiding van mense soos Steve Biko*, het veral die menswaardigheid van swartmense benadruk. In die apartheidskonteks waar swartmense deur baie as minderwaardig teenoor witmense beskou is,… Lees Meer »

SWANEPOEL, FREDERIK (FREEK)

SWANEPOEL, FREDERIK (FREEK) (1938–) het sy teologiese studie aan die Universiteit van Pretoria voltooi, en was predikant* van die NG Kerk*-gemeentes* Salisbury en Burgerspark voordat hy Noord-Transvaal se sinodale predikant vir jong belydende lidmate* geword het. Daarna was hy predikant van Ermelo-Oos en van 1989 tot met sy aftrede van Skuilkrans-Pretoria. Swanepoel was vir twee… Lees Meer »

SWANE

SWANE. Kyk by: Diere van die Bybel.

SWAK

SWAK. Kyk by: Sterk en swak.

SWAELTJIES

SWAELTJIES. Kyk by: Diere van die Bybel.

Sidebar