S

SUPERNATURALISME

SUPERNATURALISME is afgelei van Latynse woorde wat dui op “bo-natuurlik”, en verwys na die oortuiging dat daar wesens (bv God, engele*), kragte* (bv duiwelbesetenheid) en gebeure (bv wonders*) in die kosmos* is wat op die een of ander unieke of besondere manier met die fisiese werklikheid in verband staan of invloed daarop uitoefen. Hierdie is… Lees Meer »

SUNDKLER, BENGT

SUNDKLER, BENGT (1909–1995) was ’n Sweed wat in 1937 as Lutherse* sendeling* na Suid-Afrika gekom het. Met sy uitstekende taalvermoë het hy gou Zoeloe aangeleer en uitgebreide kennis opgedoen van die inheemse of onafhanklike kerke wat onder die Zoeloes* ontstaan het. Die heersende gedagte onder sendelinge was dat dié kerke nie as ware kerke erken… Lees Meer »

SUMER

SUMER. Die Sumeriërs het teen die einde van die 4de millennium vC begin opgang maak in die suidelike deel van Mesopotamië* en was van nie-Semitiese oorsprong. Hulle het verskeie stadstate gehad waarvan Uruk (Erek, Gen 10:10) en Ur* die bekendste was. Elke stad het ’n spesifieke god as beskermer gehad en die ziggurat of tempel… Lees Meer »

SUKKOT

SUKKOT beteken “takkrale” (Gen 33:17) en “hutte” en dui in die Ou Testament* op twee plekke én op die Loofhuttefees. ’n Plek langs die Jabbok*, oos van die Jordaan*, waar Jakob* tydelik gewoon het ná sy geveg met die man wat hom mank gelaat het en ná sy herontmoeting met sy broer Esau* (Gen 32–33)…. Lees Meer »

SUKDAVEN, MAIRAJ

SUKDAVEN, MAIRAJ (1965–) is in ’n Christen*-gesin in Pietermaritzburg gebore waar sy pa as evangelis van die Reformed Church in Africa (RCA)* werksaam was. Op 14-jarige ouderdom vind hy die Here* tydens ’n Pinksterdiens in Kimberley en het nooit weer teruggekyk nie. Met die aftrede van sy pa uit die bediening*, voel hy gelei om… Lees Meer »

SUIDRYK

SUIDRYK. Kyk by: Juda4.

SUIDER-AFRIKAANSE WERKGEMEENSKAP VIR SENDINGWETENSKAP (SAWS)

SUIDER-AFRIKAANSE WERKGEMEENSKAP VIR SENDINGWETENSKAP (SAWS) is in 1968 gestig deur ’n groep sendelinge* wat die behoefte aangevoel het aan diepgaande teologiese* refleksie oor die Christensending in Suider-Afrika. Die meerderheid van die stigterslede was Afrikaanse predikante* uit die gerefomeerde* tradisie, met David Bosch* as die leidende gees. Die aktiwiteite van SAWS is hoofsaaklik ’n jaarlikse kongres… Lees Meer »

SUID-AFRIKAANSE SENDINGGENOOTSKAP.

SUID-AFRIKAANSE SENDINGGENOOTSKAP. Die sending*ontwaking binne die Protestantisme* teen die einde van die 18de eeu, vind ook onder aanvuring van predikante soos HR van Lier* en MC Vos* in Suid-Afrika neerslag. In verskeie gemeentes* begin groepe lidmate* met sendingwerk. Toe die eerste sendinggenootskappe* uit Europa in 1799 in die Kaap aangekom het, is ’n beroep op… Lees Meer »

Sidebar